ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ต.ค. 65 ส่ง ปพ.5
29 ก.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
15 ก.ย. 65 ประเมิน วPA
25 ก.ค. 65 ถึง 27 ก.ค. 65 สอบกลางภาค
06 ก.ค. 65 รับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สพม.นพ.
24 มิ.ย. 65 ส่งกำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
01 มิ.ย. 65 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
24 พ.ค. 65 สพม.นพ. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
16 ก.ย. 64 ถึง 10 ต.ค. 64 การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line / On hand)