โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

1.        วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา(Vision)

                 

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เป็นสถานศึกษา ที่มุ่งมั่นในการจัด และให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เน้นคุณธรรมนำความรู้ ร่วมพัฒนาชุมชนและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชน

             

ปรัชญา

           

              สุวิชา โน ภวํ โหติ    ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

มวลมนุษย์ผู้เปรื่อง

   ปรีชา เชี่ยวแฮ

เพราะใคร่ใฝ่ศึกษา

   สิ่งรู้

รู้กิจผิดชอบหา

   เหตุสอด ส่องนา

นี่แหละบุคคลผู้

   เพียบด้วยความเจริญ

 

อักษรย่อ          น.ถ.พ.