ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ปี 2559

          แผน เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม วิธีการที่ได้ผ่านการคิดมาแล้วล่วงหน้า โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ สำหรับเป็นเครื่องชี้นำการดำเนินการใด ๆ ที่สอดรับกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ได้ดำเนินการดังนี้

          1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

          2, กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

          3. กำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือผลข้อมูลที่อ้างอิงได้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   การพัฒนาบุคลากร  การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

          4. มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญหาท้องถิ่น จัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ นำมาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน

          5. กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการบริหารงานบุคลากรสถานศึกษา และผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ

          6. กำหนดบทบาทหน้าที่พร้อมบอกแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดามารดา ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปอย่างชัดเจน

          7. กำหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเวลาอย่างประหยัด และคุ้มค่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

          8. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อยา่งมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

          9. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอลคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

         10. กำหนดผู้รับผิดชอบ  ปฏิทิน  และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี ชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

          11. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ