ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้สมัครเรียนต่อที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.1
รายชื่อผู้สมัครเรียนต่อที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.1


1. คลิก เพื่อรายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. คลิก เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Facebook โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เพื่อติดตามข่าวสารของโรงเรียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563
เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
0001 เด็กหญิงอนัญญา มั่นคง
0002 เด็กหญิงสุภัสสร คำสาย
0003 เด็กหญิงกนกวรรณ นามวงษ์
0004 เด็กชายรัฐศาสตร์ เบียนสาย
0005 เด็กชายอดิศร พิมพา
0006 เด็กชายภาคิน สุขสำราญ
0007 เด็กหญิงพัณณิตา ขันตี
0008 เด็กชายชินดนัย แก่นแก้ว
0009 เด็กหญิงเมลิสา เสียมกระโทก
0010 เด็กหญิงวนัสนันท์ คำสาย
0011 เด็กหญิงนารีรัตร์ จะวะนะ
0012 เด็กชายสราวุฒิ ไชยปัญญา
0013 เด็กหญิงณัฐนิชา กิจันดา
0014 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ลมฤทธิ์
0015 เด็กชายรัชชานนท์ กัณหา
0016 เด็กชายนฤพนธ์ นนทะแก้ว
0017 เด็กหญิงอาภัสรา สิงห์ด้วง
0018 เด็กหญิงศิริขวัญ ธรรมพิลา
0019 เด็กชายกฤษฎากรณ์ คำปุ้ม
0020 เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิมพงษ์
0021 เด็กชายฐีรวัฒน์ ภักดีปัญญา
0022 เด็กหญิงปิญณุช ทุรัง
0023 เด็กหญิงวรัญญา สุดเลิศศิลป์
0024 เด็กชายศุกภโชค รัตนถาวร
0025 เด็กหญิงสโรชินี ปะคะ
0026 เด็กหญิงชรินรัตน์ ผลเพ็ชร
0027 เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์ตา
0028 เด็กชายเป็นต่อ อินกอง
0029 เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ์แสง
0030 เด็กหญิงญาณิศา สุริพัฒน์
0031 เด็กชายพุฒิเนธ สุทันท์
0032 เด็กชายอรรถนนท์ แซ่เติ๋น
0033 เด็กหญิงกันธิชา ว่องไว
0034 เด็กหญิงจิราภรณ์ ผันพรม
0035 เด็กหญิงสุดารัตน์ พันชะตะ
0036 เด็กหญิงศิริวรรณ น้อยนันตะ
0037 เด็กหญิงศศิตา นาดี
0038 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลุนลา
0039 เด็กหญิงสิรินทรา ขันตะ
0040 เด็กหญิงวิศรุตา คินานันท์
0041 เด็กหญิงวรรณ​วิสา​ คำกิจ
0042 เด็กหญิงนรินทร์พร หูมเเพง
0043 เด็กหญิงติมาพร อ้วนแก้ว
0044 เด็กหญิงอริสรา ลุนลา
0045 เด็กหญิงรินรดา คุสนั่น
0046 เด็กชายวิทวัฒน์ พานิช
0047 เด็กชายพิชญาธรณ์ ศรีสวัสดิ์
0048 เด็กชายไกรฤกษ์ น้อยยะ
0049 เด็กหญิงพรกนก งอกวงษ์
0050 เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีขว่าง
0051 เด็กชายนพวิญ์ โพธิน
0052 เด็กหญิงณัฐธิดา เกษธานี
0053 เด็กหญิงเกตมณี กุลละ
0054 เด็กชายศุภกิจ คำมุงคุณ
0055 เด็กชายณรงฤทธิ์ มุ่งชัย
0056 เด็กชายทินกร ศักดิ์แสน
0057 เด็กชายภัทรวุฒิ พิมพา
0058 เด็กชายธนภัทร ปะกินำหัง
0059 เด็กชายธราเทพ สายแดง
0060 เด็กชายอนันตพงษ์ มุนดา
0061 เด็กชายราชันย์ พัตฒ์ธวงศ์ไชย
0062 เด็กชายพุฒิพงศ์ อินทร์ศรี
0063 เด็กชายราเชนทร์ พัฒน์ธวงศ์ไชย
0064 เด็กชายณัฐดนัย เรืองรัตน์
0065 เด็กชายธัญธวัฒน์ ทองเภาว์
0066 เด็กชายกิตติธัช นามวุฒิ
0067 เด็กชายธนาชาติ มาร็อกโก
0068 เด็กชายวายุเดช อินจำปา
0069 เด็กชายจินรุดา ศิริสวัสดิ์
0070 เด็กหญิงพิชญาภา มีรักษ์
0071 เด็กชายสรวิชญ์ เทวะประกาย
0072 เด็กหญิงนันท์นภัส อุ่นทรัพย์
0073 เด็กหญิงพรนภา ธงวิชัย
0074 เด็กหญิงธัญพิชชา รักสงบ
0075 เด็กชายวรพล ภูนิโรจน์
0076 เด็กหญิงสุธิชา อินทร์ก้อ
0077 เด็กชายรณกร ใจแน่น
0078 เด็กชายภาคภูมิ คำด่อน
0079 เด็กหญิงสิริกร คำประวัตร
0080 เด็กชายชญานิน พิณราช
0081 เด็กชายธนพัฒน์ มาพร
0082 เด็กหญิงขวัญจิรา ละม้าย
0083 เด็กชายธีรยุทธ พึ่งน้ำ
0084 เด็กชายปัญญากร เมืองโคตร
0085 เด็กชายธนวัฒน์ พลสุวรรณ
0086 เด็กหญิงศศินิภา พิมพา
0087 เด็กชายอดิศรณ์ สอนรมย์
0088 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดีวังยาง
0089 เด็กหญิงกุลธิดา มาพร
0090 เด็กหญิงปนัดดา วงแสน
0091 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ โมรัตน์
0092 เด็กหญิงอติพร ชูศรีทอง
0093 เด็กชายระพีพัฒน์ นิยมธรรม
0094 เด็กชายณฤพล ไชยโยธา
0095 เด็กหญิงวิภาวดี สร้อยสา
0096 เด็กชายธาวิน ชัยชนะ
0097 เด็กชายณัฎฐ์ภาคิน สุพร
0098 เด็กหญิงนภาเกตน์ มุนดา
0099 เด็กชายนนธวัฒน์ เกวิรัตน์
0100 เด็กหญิงศุภรัตน์ วันดี
0101 เด็กชายยศพล คำมุงคุณ
0102 เด็กชายธันวา หงษา
0103 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สีสา