ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้สมัครเรียนต่อที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.4
รายชื่อผู้สมัครเรียนต่อที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.4

1. คลิก เพื่อรายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. คลิก เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Facebook โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เพื่อติดตามข่าวสารของโรงเรียน


ตรวจสอบรายชื่อ
เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล  
0001 นายรัฐนนท์ ใจแน่น  
0002 นายเลอศักดิ์ นาหนองตูม  
0003 นางสาวรัตนา สุพรมมา  
0004 นายวัชรพล สามานิตย์  
0005 นายสรวิชญ์ จะมังศรี  
0006 นายวิศรุต ฤกษ์ดี  
0007 นายฐานปนัท แสงเงิน  
0008 นายวิชชาบูรณ์ สมศรี  
0009 นางสาวประภัสสร ทองออน  
0010 นางสาวพนิดา บุญชะนี  
0011 นางสาวรสิตา เสนารัตน์  
0012 นายวรวิช เกิดเอนก  
0013 นายศุภชัย คำประดำ  
0014 นายณัฐวัฒน์ พิมพา  
0015 นางสาวน้ำฝน ศรีรงค์  
0016 นางสาวสุวนันท์ อินแสง  
0017 นางสาวกัญญาภรณ์ ลาหา  
0018 นายจิระ อิทธิครุนันท์  
0019 นางสาวดวงฤดี แก่นจันทร์  
0020 นายพันธการ กัณหา  
0021 นางสาวชุติพันธุ์ คุระนันท์  
0022 นางสาวฐิดาภา ทองอ่อน  
0023 นางสาววิลาสินี ลุนลา  
0024 เด็กชายศุภวิชภ์ ลาหา  
0025 นายรณฤทธิ์ ในจิตต์  
0026 นางสาวกัญชลิ มะโพธิ์  
0027 นายณัฐวุฒิ ไชยมาตย์  
0028 นางสาวมาริสา ทุรัง  
0029 นางสาวทิพย์สุดา ตันมูล  
0030 นางสาวจิดาภา โมรัตน์  
0031 นายอนุชา เทวะประกาย  
0032 นางสาวจุฑามาศ เทวะประกาย  
0033 นางสาววิภาดา เกวิรัตน์  
0034 นางสาวสุชาวดี วงษ์อุฐ  
0035 นางสาวมนทิรา คำชาย  
0036 นายสหรัฐ คำลุน  
0037 นางสาวสุกัญญา สิมมาลา  
0038 นางสาววิภาวดี น้อยแก้ว  
0039 นายพสุธา ลมรส  
0040 นางสาวกชกร แสงสว่าง  
0041 นายยศกฤต กุลบุตร  
0042 นางสาวธัญชนก พาลี  
0043 นางสาวศิริพร แสนฝน  
0044 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิทธิจักร  
0045 นางสาวณฐพร อนุเปรม  
0046 นางสาวจุฬารัตน์ โสมหา  
0047 นายอนุชิต บรรหาร  
0048 นายศักดิ์สิทธิ์ ภูเฮืองแก้ว  
0049 นายชินวัตร แสนสุข  
0050 นางสาววรรณวิศา เสนารัตน์  
0051 นางสาวชลนิภา เสนารัตน์  
0052 นางสาวมาลิษา ทรัพย์ราษฎร์  
0053 เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำกรฤาชา  
0054 นายณัฏฐชัย ไชยปัญหา  
0055 นางสาวอารียา นิลดำ  
0056 นางสาวนันระวี คันชัย  
0057 นางสาวนงค์รักษ์ วงษ์แหวน