ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ที่ เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบ      สัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21              อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะ ชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกก าลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้ และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ สถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถ เรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,09:59   อ่าน 555 ครั้ง