ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารจากงานวิชาการ
เอกสารจัดทำหลักสูตรฯ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
1. หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 และฉบับปรับปรุง 2560
2. โครงสร้างกลุ่มสาระฯ

3. ตัวอย่าง และแบบฟอร์ม คำอธิบายรายวิชา
4. ตัวอย่างหลักสูตร โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา อบรมปี 2560 (หลักสูตร 2553 จริง)

5. คำสั่งสพฐ. ที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


>>> ส่งโครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
>>>> ส่งคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,03:23   อ่าน 504 ครั้ง