ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน ที่ได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป แบบทดสอบการเตรียมความพร้อมการเรียนทางไกล

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น
1 เด็กหญิง ญาณิศา สุริพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
2 เด็กหญิง สิรินทรา ขันตะ มัธยมศึกษาปีที่ 1
3 เด็กชาย นฤพนธ์ นนทะแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1
4 เด็กหญิง นันท์นภัส อุ่นทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
5 เด็กหญิง เมลิสา เสียมกระโทก มัธยมศึกษาปีที่ 1
6 เด็กหญิง สุธิชา​ อินทร์​ก้อ​ มัธยมศึกษาปีที่ 1
7 เด็กหญิง สุภัสร คำสาย มัธยมศึกษาปีที่ 1
8 เด็กหญิง กชกร สอนไชยา มัธยมศึกษาปีที่ 2
9 เด็กหญิง กิติญาภรณ์ มัสี มัธยมศึกษาปีที่ 2
10 เด็กหญิง กิริยา ยี่สุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 2
11 เด็กหญิง ศศิชา สุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 2
12 เด็กชาย ลี เคน มัธยมศึกษาปีที่ 2
13 เด็กหญิง กัลย์สุดา ต้นสูง มัธยมศึกษาปีที่ 2
14 เด็กหญิง เกวลิน เสนารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
15 เด็กหญิง ฑิตติยา ลีมา มัธยมศึกษาปีที่ 2
16 เด็กหญิง พัชริญา คำไพ มัธยมศึกษาปีที่ 2
17 เด็กหญิง วรกาญจน์ สราวุธจิรพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
18 เด็กหญิง วรัทยา ศรีชน มัธยมศึกษาปีที่ 2
19 เด็กชาย ธรรศ ทองสุ มัธยมศึกษาปีที่ 2
20 เด็กชาย นนทกร ชนชนะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2
21 เด็กชาย พงศกร ทองเภาว์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
22 เด็กหญิง พิลาศลักษณ์ แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 2
23 เด็กหญิง วรนิษฐา สิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
24 เด็กหญิง ศรุตา สิงหะ มัธยมศึกษาปีที่ 2
25 เด็กหญิง ศิรินทร ชาสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2
26 เด็กหญิง กนกมาส สำรองพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
27 เด็กหญิง กมลชนก คำไพ มัธยมศึกษาปีที่ 3
28 นางสาว จารุภา เกษร มัธยมศึกษาปีที่ 3
29 เด็กหญิง ณิชกานต์ นิยม มัธยมศึกษาปีที่ 3
30 เด็กหญิง สุภัสสร. บ้งชมโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
31 เด็กหญิง จิดาภา สำรองพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
32 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
33 เด็กชาย ธีรภัทร์ ลาหา มัธยมศึกษาปีที่ 3
34 เด็กหญิง ธีวรร จันทงาม มัธยมศึกษาปีที่ 3
35 นางสาว ณัฐธิดา เมหิ มัธยมศึกษาปีที่ 3
36 นางสาว พีรดา หูมแพง มัธยมศึกษาปีที่ 3
37 เด็กหญิง ปาริฉัตร ชัยพร มัธยมศึกษาปีที่ 3
38 เด็กชาย พัสกร ธงวิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3
39 เด็กชาย รัฐ​ภูมิ​ ประทุมจันดี มัธยมศึกษาปีที่ 3
40 เด็กชาย วรพล ด้วงพันลำ มัธยมศึกษาปีที่ 3
41 เด็กชาย วรรธนัย เขียวคำ มัธยมศึกษาปีที่ 3
42 เด็กหญิง วริศรา สารีบตร มัธยมศึกษาปีที่ 3
43 เด็กชาย วสันต์ อุดมดัน มัธยมศึกษาปีที่ 3
44 เด็กชาย วีระนนท์ คำสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 3
45 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ ดีมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 3
46 เด็กหญิง อรอุมา พันธ์สงวน มัธยมศึกษาปีที่ 3
47 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ โสภาค มัธยมศึกษาปีที่ 3
48 เด็กชาย เอกราช เครือมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 3
49 นางสาว จุฑามาศ เทวะประกาย มัธยมศึกษาปีที่ 4
50 นางสาว ทิพย์สุดา ตันมูล มัธยมศึกษาปีที่ 4
51 นางสาว วิภาวดี น้อยแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4
52 นางสาว ประภัสสร ทองออน มัธยมศึกษาปีที่ 4
53 เด็กชาย ศุภวิชภ์ ลาหา มัธยมศึกษาปีที่ 4
54 นางสาว สุกัญญา สิมมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 4
55 นางสาว กัญญารัตน์ คำกรลือชา มัธยมศึกษาปีที่ 5
56 นางสาว ชนิตา พลภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 5
57 นางสาว ชไมพร เสนคะ มัธยมศึกษาปีที่ 5
58 นางสาว ญาสุมิน ศรีมณีรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
59 นางสาว ตุลาศิณี ต่างศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5
60 นางสาว นราทิพย์ พาลี มัธยมศึกษาปีที่ 5
61 นางสาว พัชรินทร์ บริบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
62 นางสาว พรพิมล คำสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 5
63 นางสาว ศิรินภา ภูริพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
64 นางสาว ปทิตตา มุ่งชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5
65 นาย ภัคพล พรมน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 5
66 นางสาว ภัสพร สูนสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5
67 นางสาว จิรัชญา สิงห์เงา มัธยมศึกษาปีที่ 6
68 นางสาว ชลธิชา ปรานกระโทก มัธยมศึกษาปีที่ 6
69 นาย ธนากร บุษบา มัธยมศึกษาปีที่ 6
70 นางสาว ธันยพร สามานิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
71 นางสาว นิภารัตน์ แซ่ลี้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
72 นางสาว พรชิตา บริบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
73 นาย พัฒน์ชระ สำรองพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
74 นางสาว พิมพ์ดารินทร์ บ้งชมโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
75 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ลมฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
76 เด็กหญิง กรรณิการ์ ขวัญเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 2
77 เด็กหญิง กัลย์สุดา ต้นสูง มัธยมศึกษาปีที่ 2
       
78 นางสาว มาริสา ทุรัง มัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,23:01   อ่าน 125 ครั้ง