ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวราวุธ เหมะธุลิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัมพร ไชยมาตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1