โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวราวุธ เหมะธุลิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัมพร ไชยมาตย์
ครู คศ.3