ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ อ้นมา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายใหม่ ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ พิมพา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา อินทรีย์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพา สมจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดช ติเล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผูปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ วันทาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสิทธิ์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอมร ธรรทา นุยุต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงค์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวัฒนชัย ปุญญชโย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายจัด คำมงคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล : นายก่าย เมาลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดวิทย์ วะชุม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางไพลิน ศรีวรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ