คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นาย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0862240842
อีเมล์ : nookkfcusa@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางวรวิช ศรีบัวบาน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0885160180
อีเมล์ : jessica._17@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์ กองแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0847633427
อีเมล์ : New_2906@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยา หวาวยาว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0856651892
อีเมล์ : do_kung555@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงเดช สุนา
ตำแหน่ง : รองประธานกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 042575135
อีเมล์ : jasit_@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย เรืองรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพัพนธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0856074745
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณนิภา ศรีสมุทร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0885149213
อีเมล์ : Man_u2b@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิชชา พิมพา
ตำแหน่ง : ประธานกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0856074736
อีเมล์ : itthiphon2009_@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาวดี ผึ่งผล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0821060140
อีเมล์ : sawine222@homailcom
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญญมณี ผึ่งผล
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิษา พรมน้อย
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภา คะเซ็นเชื้อ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0848396548
อีเมล์ : yarimu@hotmail.co.th