ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 3,158,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร มพ.ช.214
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 14 ล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 3 แบบกึ่งถาวร(สามัญ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ชั่วคราวโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม 100/32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,645,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 369,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 369,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 462,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 43,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 7 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 130,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบครึ่งตึกครึ่งไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 85,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบตึกชั้นบนพื้นไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบตึกชั้นบนพื้นไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 195,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 208,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 218,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : คอนกรีต พื้นไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 280,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล กสช.เดิม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเล่ย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 110,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอถังประปาแบบ 9/9
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 684,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน คสล ยาว 643 เมตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถ่อนคู่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 1,200,000.-[km
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร216/61
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 14.ล้านบาท
เพิ่มเติม..