โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัชราภรณ์ ไชยภักดี
ครู คศ.2

น้ำฝน อินทะสร้อย
ครูผู้ช่วย

นายชิษณุพงศ์ พลหาราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติพงษ์ ไชยมาตย์

นางสาวอมรรัตน์ พลขำ