ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัชราภรณ์ ไชยภักดี
ครู คศ.2

น้ำฝน อินทะสร้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายชิษณุพงศ์ พลหาราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติพงษ์ ไชยมาตย์

นางสาวอมรรัตน์ พลขำ