กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรนภา เทพกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชราภรณ์ วังชัย
ครู คศ.3

นายกิตติพงษ์ ไชยมาตย์
ครู คศ.3

นางนรารัตน์ บรรเลง
ครู คศ.1