กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประมูล ดวนขันธ์
ครู คศ.3

นางพิจิตร หารบัวคำ
ครูผู้ช่วย