ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศักด์ชัย บริบูรณ์
ครู คศ.3

นายประมูล ดวนขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2