การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณ
นางวรรนภา  เทพกูล                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
๑. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ ๔ ในกรณีที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนไปราชการ ลากิจ ลาป่วย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒. ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
๓. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน
๔. ช่วยเหลือประสานงานในด้าน การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามแผน
๕. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
๖. จัดระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน
๗. เป็นหน่วยสื่อสารนโยบาย แนวทางพัฒนา แนวปฏิบัติตามนโยบาย
๘. ประสานแผนงานของโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. กำกับ ติดตามการจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย การทำบัญชี การลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
๑๐. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุและสินทรัพย์และการเงิน, การบัญชีให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
๑๑. ติดตาม กำกับการดำเนินงานตามโครงการ
๑๗. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๘. ดูแล รักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สำนักงานแก่กลุ่มต่างๆตามที่ร้องขอหรือตามความจำเป็น
๑๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
นางสุมินตรา แสงจันทร์          รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ไปราชการ ลากิจ ลาป่วย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒. ช่วยเหลือประสานงานในด้าน การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามแผน
๓. ประสานแผนงานของโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. กำกับ ติดตามการจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย การทำบัญชี การลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน๕. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
๖. ติดตาม กำกับการดำเนินงานตามโครงการ
๗. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘. ดูแล รักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สำนักงานแก่กลุ่มต่างๆตามที่ร้องขอหรือตามความจำเป็น
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. กลุ่มนโยบายและแผน
                    ๑. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์               หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
                    ๒. นางสาวอโนชา วงศ์พันธ์                   เจ้าหน้าที่
หน้าที่   วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน กำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภายใต้การมีส่วนร่วม   จัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓-๕ ปี และจัดทำตัวชี้วัด ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล
๑.๑ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
                     ๑. นางสาวอโณชา  วงศ์พันธ์               หัวหน้า
          หน้าที่
    จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  มีแผนการใช้เงินที่ถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล
๑.๒ การจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
                     ๑. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์              หัวหน้า
หน้าที่  ๑. ดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
          ๒. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  และนำไปใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
          ๓. พัฒนางานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านสารสนเทศในโรงเรียน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน จัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน และพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารมนเทศของโรงเรียน
            ๑.๓ การจัดทำคำของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
                     ๑.นางสาวอโนชา วงศ์พันธ์                หัวหน้า                     
หน้าที่
  จัดทำคำของบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวบรวม จัดเก็บเอกสารโครงการ และรวบรวมผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ

๒. กลุ่มการเงินและบัญชี
                    ๑. นางสุมินตรา แสงจันทร์                  หัวหน้าการเงิน
                    ๒. นางพิจิตร     หารบัวคำ                  เจ้าหน้าที่การเงิน

                    ๓. นางสาวอโนชา  วงศ์พันธ์                เจ้าหน้าบัญชี
หน้าที่  การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ให้เหมาะสมสอดคล้องและถูกต้องกับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ  มีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบภายในเวลากำหนดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
 
          ๒.๑  การทำหลักฐานการเงินและการบัญชี
                  ๑. นางสุมินตรา แสงจันทร์                     หัวหน้า
                  ๒. นางพิจิตร     หารบัวคำ                      รองหัวหน้า

หน้าที่  มีการจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชี เงินนอกงบประมาณ/เงินงบประมาณ/เงินรายได้แผ่นดิน/รายงาน. ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและถูกต้อง มีการจัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบ และปลอดภัย  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๒.๒  การรับเงิน
                  ๑. นางสุมินตรา  แสงจันทร์                   หัวหน้า
                  ๒. นางพิจิตร      หารบัวคำ        
          รองหัวหน้า
หน้าที่  การรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน มีการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๒.๓  การจ่ายเงิน
                  ๑. นางสุมินตรา แสงจันทร์                     หัวหน้า
                  ๒. นางพิจิตร     หารบัวคำ

หน้าที่   การจ่ายเงินอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีหลักฐานในการจ่าย  มีการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน  มีการตรวจสอบการจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๒.๔  การเก็บรักษาเงิน
                  ๑. นางสุมินตรา  แสงจันทร์                    หัวหน้า
                  ๒. นางพิจิตร      หารญบัวคำ     

หน้าที่   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ มีการเก็บรักษาเงินเอกสารแทนตัวเงิน  มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๒.๕  การควบคุมและตรวจสอบ
                  ๑. นางวาสนา     พรหมจรรย์                 หัวหน้า
                  ๒. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด               เจ้าหน้าที่
                  ๓. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา                  เจ้าหน้าที่

หน้าที่   มีระบบการควบคุมการรับ-จ่ายเงิน  มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน  มีการตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันโดยผู้บริหารสถานศึกษา มีการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๒.๖  งานบัญชี
                     ๑. นางสาวอโนชา    วงศ์พันธ์              หัวหน้า
หน้าที่   มีการจัดทำหลักฐานการบัญชี เงินนอกงบประมาณ/เงินงบประมาณ/เงินรายได้แผ่นดิน/รายงาน. ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ มีการจัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบ และปลอดภัย  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๒.๗  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย
                  ๑. นางวรรนภา  เทพกูล                          หัวหน้า
                  ๒. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์                เจ้าหน้าที่

หน้าที่   มีแผนการใช้จ่ายเงิน  มีการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ  มีหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ  มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

๓.  กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
          ๓.๑  การจัดซื้อ จัดจ้าง
                     ๑. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร  แวงโสธรณ์          หัวหน้าหน่วยเบิก
                     ๒. นายพรชัย   ตั้งธำรงธนวัฒน์            หัวหน้าเจ้าหน้าที่
                     ๓. นางสาวลักขณา  ปัญญาประชุม
       เจ้าหน้าที่
                     ๔. นางสาวธารตี  พาลี                           เจ้าหน้าที่

หน้าที่   การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้อง ตามระเบียบทุกขั้นตอน มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างรวดเร็วทันเวลา มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๓.๒  การจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
                     ๑. นางสาวลักขณา  ปัญญาประชุม        หัวหน้า                     
หน้าที่   จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  มีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์  มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงและพัฒนา  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๓.๓  การบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม
                     ๑. นายพรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์             หัวหน้า
                     ๒. นางสาวลักขณา  ปัญญาประชุม
       เจ้าหน้าที่
หน้าที่   มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการจัดสรรงบประมาณไว้เป็นค่าบำรุงและมีการปรับซ่อมพัสดุและมีแนวปฏิบัติการบำรุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อม  มีการชี้แจงและแนะนำแนวปฏิบัติในการบำรุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อม  มีการบำรุงรักษาพัสดุและปรับซ่อมให้พร้อมต่อการใช้งาน  มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงพัฒนา
           ๓.๔  การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
                    ๑. นายพรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์             หัวหน้า
                     ๒. นางสาวลักขณา  ปัญญาประชุม      เจ้าหน้าที่
หน้าที่
   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบฯ  มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีตามระเบียบฯ  มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบฯ  มีการกำกับติดตามประเมินผลและนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
          ๓.๕  การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ
                    ๑. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์             หัวหน้า
หน้าที่   จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ประวัติที่ดิน อาคารสถานที่ มีการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบร้อยปลอดภัย มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

๔. งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
                    ๑. นายภูษณะ กึกกัน                         หัวหน้า
                    ๒. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์          เจ้าหน้าที่        

หน้าที่   การจัดการทรัพยากร  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา บริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

๕. งานประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
                    ๑. นายภูษณะ  กึกกัน                         หัวหน้า
                    ๒. นางวาสนา  พรหมจรรย์                 เจ้าหน้าที่
หน้าที่   ประสานงานกับบริษัทประกันชีวิต ดูแล ติดตาม อำนวยความสะดวกในการจัดทำประกันชีวิต/อุบัติเหตุ   และรับผลประโยชน์ให้กับครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

๖. ระบบควบคุมภายใน
                    ๑.นางวรรนภา  เทพกูล                      หัวหน้า
                    ๒.นางพัชราภรณ์  วังชัย                    เจ้าหน้าที่
หน้าที่ 
๑. ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ประเมิน
๒. ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ ระมัดระวังในวิชาชีพและความรับผิดชอบ
๓. รายงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อการป้องกันหรือลดความเสี่ยง
๔. ติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
๕. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ