โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายปราโมทย์ เทพกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวช่อผกา บรรทะโก
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย โพธิ์สอน
ครูผู้ช่วย

นายชัยวิชญ์ เข็มปัญญา