ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายปราโมทย์ เทพกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวช่อผกา บรรทะโก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายสิทธิชัย โพธิ์สอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายชัยวิชญ์ เข็มปัญญา