กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายชัยวิชญ์ เข็มปัญญา
ครู คศ.2

นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์
ครู คศ.1