ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายปราโมทย์ เทพกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวช่อผกา บรรทะโก
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย โพธิ์สอน
ครูผู้ช่วย

นายชัยวิชญ์ เข็มปัญญา