โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภูษณะ กึกกัน
ครู คศ.2

นางสาวรินดา สิงห์
ครู คศ.2

นางศิริลักษณ์ โสมงาม
ครู คศ.3

นางขวัญชยา เจียมจังหรีด