ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภูษณะ กึกกัน
ครู คศ.2

นางสาวรินดา สิงห์
ครู คศ.2

นางศิริลักษณ์ โสมงาม
ครู คศ.3

นางขวัญชยา เจียมจังหรีด