ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาเป็นโรงเรียนที่จัดขึ้น ตามความต้องการของประชาชนในเขต ตำบลนาถ่อน       ตำบลดอนนางหงส์ ตำบลโพนแพงและตำบลบ้านกลาง โดยเฉพาะในตำบลนาถ่อน ได้ร่วมมือกันบริจาคเงิน

เพื่อซื้อที่ดิน  และได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา จำนวน 29  ไร่ 3  งาน  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  .. 2518     พร้อมกันได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามเงื่อนไข  ที่กรมสามัญศึกษากำหนด 

กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนได้ และโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรก (มศ.) จำนวน

2 ห้อง ในปีการศึกษา 2519 โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล (โรงเรียนประถมศึกษา) 

เป็นที่เรียนชั่วคราว    เมื่อประชาชนได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในปัจจุบัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงได้ย้ายมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.. 2519

              .. 2519  ประชาชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นแบบอาคารไม้ชั้นเดียวพื้นคอนกรีตหลังคา     มุงสังกะสี ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพลศึกษา

              .. 2520  ประชาชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้อีก  1  หลัง  เป็นแบบเสาไม้กะเทาะเปลือก   ฝาไม้ขัดแตะ หลังคามุงสังกะสี  ขนาด 3  ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการนักเรียนและ

โรงอาหาร

              .. 2521  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวตามแบบกรมสามัญศึกษา  6    ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคาร 216 ครึ่งหลัง จำนวน 8 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง

              .. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลังและส้วมแบบ 7   ที่นั่ง   1 หลัง

              .. 2523  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

              .. 2524  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

              .. 2525  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ                216  ให้เต็มหลัง

              .. 2526  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

              .. 2528  ได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วมแบบ 7 ที่นั่ง 1 หลัง

    .. 2529  โรงเรียนได้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ   มพช. 2 รุ่น 4 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ   213     1 หลัง อาคารโรงงานคหกรรม 1 หลัง อาคารโรงงานฝึกการเกษตร 1 หลัง และอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 1 หลัง

              .. 2530  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

              .. 2533  ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 100/33

              .. 2534  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง/32 งบประมาณ 2534   1 หลัง

              .. 2535  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง/32 งบประมาณ 2535   1 หลัง

              .. 2535  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม

              .. 2536  สนามบาสเกตบอล 1 สนาม

              .. 2536  ได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  จากกรมสามัญศึกษา จำนวน    11   เครื่อง

              .. 2539  เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุน งบประมาณ

เทคอนกรีตบนถนน จำนวน 1  ล้านบาท

           .. 2540  ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จากกรมสามัญศึกษา

           .. 2540  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  1 หลัง  แบบจากกรมสามัญศึกษา

           .. 2540  ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร จำนวน  

12  เครื่อง จากกรมสามัญศึกษา

             .. 2550  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน  จำนวน 1 หลัง

           พ.ศ. 2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณห้องเรียนไร้พรมแดน  จำนวน 1 ห้อง  งบประมาณ 8 แสนบาท

 

ภูมิศาสตร์และการคมนาคม

              ที่ดิน

         เนื้อที่  29  ไร่   3   งาน   ลักษณะที่ดินเป็นที่ราบ

              ที่ตั้ง  เลขที่  181 หมู่ 12 บ้านนาถ่อนทุ่ง  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม48110  ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของ 3 อำเภอ คือ อำเภอธาตุพนม อำเภอเมือง และอำเภอเรณูนคร

             

              การคมนาคม

โรงเรียนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอธาตุพนมประมาณ 25  กิโลเมตร  นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้า รถจักรยาน  รถจักยานยนต์ และรถยนต์(เหมา)

             

              พื้นที่บริการมี 4  ตำบล  คือ

-          ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

-          ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม

-          ตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

-          ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

สาธารณูปโภค

                     1.  ไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียน มีไฟฟ้าแรงสูงได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ปี 2530

  2.  แหล่งน้ำ

                             2.1  น้ำดื่ม ได้จากน้ำฝนและน้ำบาดาล

                     2.2   น้ำใช้  ได้จากประปาบาดาล (...18/12)