การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
๑. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ ๕ ในกรณีที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนไปราชการ ลากิจ ลาป่วย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒. นิเทศ ติดตาม กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินการกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๓. งานรวบรวมระเบียบคำสั่ง แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. รับผิดชอบงานสร้างเสริมวินัยข้าราชการ
๕. การควบคุมการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน การรายงานประจำเดือน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
นางรินดา  สิงห์                                 รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลไปราชการ ลากิจ ลาป่วย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒. นิเทศ ติดตาม กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินการกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๓. งานรวบรวมระเบียบคำสั่ง แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. รับผิดชอบงานสร้างเสริมวินัยข้าราชการ
๕. การควบคุมการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน การรายงานประจำเดือน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. การวางแผนอัตรากำลัง
                     ๑. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด                        หัวหน้า
                     ๒. นางรินดา  สิงห์                                          เจ้าหน้าที่ 
                     ๓. นางวาสนา  พรหมจรรย์                             เจ้าหน้าที่
                    ๔. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม                              เจ้าหน้าที่
หน้าที่  วางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนฯ กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับแผนฯ มีการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินผลมาใช้วางแผนอัตรากำลังปีต่อไป

๒. การพัฒนาบุคลากร
                     ๑. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด                        หัวหน้า
                     ๒. นางรินดา  สิงห์                                          เจ้าหน้าที่
                     ๓. นางวาสนา  พรหมจรรย์                             เจ้าหน้าที่         
หน้าที่  มีแผนพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

๓. การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ
                     ๑. นางวาสนา  พรหมจรรย์                              หัวหน้า
                     ๒. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม                              เจ้าหน้าที่
                     ๓. นางรินดา  คำประดำ                                    เจ้าหน้าที่
หน้าที่  ดำเนินการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
         
๔. การบริหารงานทะเบียนและสถิติและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    ๔.๑ การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                               ๑. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม                     หัวหน้า
                               ๒. นางวาสนา  พรหมจรรย์                     เจ้าหน้าที่               
หน้าที่  จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
                    ๔.๒  การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ
                              ๑. นายธนชาต  แสงจันทร์                       หัวหน้า
                              ๒. นางสาวธารตี  พาลี                             เจ้าหน้าที่
หน้าที่  จัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
         
๕. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     ๑. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด                           หัวหน้า
                     ๒. นางวาสนา  พรหมจรรย์                                เจ้าหน้าที่
                     ๓. นางรินดา  สิงห์                                             เจ้าหน้าที่
หน้าที่  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ประกาศผลการประเมินฯ ตามระบบเปิด รายงานผลการประเมินตามขั้นตอน
         
๖. การเลื่อนวิทยฐานะ

                     ๑. นางรินดา  สิงห์                                      หัวหน้า
                     ๒. นางวาสนา  พรหมจรรย์                         เจ้าหน้าที่
                     ๓. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม                         เจ้าหน้าที่
หน้าที่  แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา อำนวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ
         
๗. การเสนอขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

                     ๑. นางรินดา  สิงห์                                      หัวหน้า
                     ๒. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม                        เจ้าหน้าที่
หน้าที่  ดำเนินการเสนอขอเครื่องราชย์ฯ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และระยะเวลา
         
๘. การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

                     ๑. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด                    หัวหน้า
                     ๒. นางรินดา  สิงห์                                      เจ้าหน้าที่           
                     ๓. นางวรรนภา  เทพกูล                              เจ้าหน้าที่
หน้าที่  ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกาศผลการคัดเลือกและทำสัญญาจ้าง
         
๙. การรับรองเงินเดือน

                    ๑. นางรินดา  คำประดำ                               หัวหน้า
                    ๒. นางสาวธารตี  พาลี                                 เจ้าหน้าที่                     
หน้าที่  จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         
๑๐.  การลา

                     ๑. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด                    หัวหน้า
                     ๒. นางรินดา  สิงห์                                      เจ้าหน้าที่
หน้าที่  จัดทำแบบฟอร์มการลาต่างๆ ไว้บริการ ติดตามทวงถามใบลาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ และสรุปวันลาทุกภาคเรียนก่อนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
         
๑๑.  การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล

                     ๑. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด                     หัวหน้า
                     ๒. นางรินดา  สิงห์                                       เจ้าหน้าที่
                     ๓. นางวาสนา  พรหมจรรย์                          เจ้าหน้าที่         
หน้าที่  ประเมินผลการดำเนินงานบุคคล ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)