กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางดวงสมร ดวนขันธ์
ครู คศ.3

นางสมฤทัย บริบูรณ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810518147
อีเมล์ : chairob9@hotmail.com

นายปรีชา อินทรีย์
ครู คศ.3

นายพงษ์พัฒน์ กุลวงศ์
ครู คศ.1