ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงสมร ดวนขันธ์
ครู คศ.3

นางสมฤทัย บริบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายปรีชา อินทรีย์
ครู คศ.3

นายพงษ์พัฒน์ กุลวงศ์
ครู คศ.1