ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมฤทัย บริบูรณ์
ครู คศ.3

นางดวงสมร ดวนขันธ์
ครู คศ.3

นายปรีชา อินทรีย์

นายพงษ์พัฒน์ กุลวงศ์