ข้อมูลพื้นที่บริการโรงเรียน
ข้อมูลพื้นที่บริการโรงเรียน
ส่วนที่ 1
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 
1. ด้านกายภาพ
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
                   ตำบลนาถ่อน  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอธาตุพนม  โดยห่างจากอำเภอธาตุพนมเป็นระยะทาง  22  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                         ทิศเหนือ        จรดตำบลบ้านกลาง , ตำบลคำเตย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
                         ทิศใต้           จรดตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม , ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
                                          จังหวัดนครพนม
                         ทิศตะวันออก  จรดแม่น้ำโขง และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
                                          ( สปป.ลาว )
                         ทิศตะวันตก    จรดตำบลโพนแพง   อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
                             ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมไม่ถึง  ลักษณะดินเป็นดินปนทราย  มีลำห้วยบังฮวก  ลำห้วยเซือมและมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่โดยประมาณ  39.85 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวนประมาณ 24,906.25 ไร่ ทำนาพื้นที่ 17,497 ไร่ / ที่อยู่อาศัยพื้นที่ 2,200 ไร่ / ป่าไม้  2,700 ไร่ /อื่น ๆ 2,509 ไร่
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
                   สภาพอากาศเป็นแบบร้อนแห้งแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู
                             ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่    เดือนมีนาคม   ถึงเดือนพฤษภาคม
                             ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่    เดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคม
                             ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่    เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์
          1.4 ลักษณะของดิน
          ลักษณะดินมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินร่วน ดินปนทราย การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์สูงปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
         มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยบังฮวก ลำห้วยกกตาล ลำห้วยเซือม และแม่น้ำโขง
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
         ตำบลนาถ่อน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีเพียงป่าไม้ต้นยืนต้นบางส่วน และไม้ผลเล็กน้อย
 
 
 
 
2. ด้านการเมืองการปกครอง
          2.1 เขตการปกครอง
         ตำบลนาถ่อน ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  14 หมู่บ้าน
 
          2.2 การเลือกตั้ง
         การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 14 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 14 หมู่บ้าน รวมเป็น 28 คน
3. ประชากร
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ -๕ ปีและการคาดการณ์ในอนาคต)
ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  8,613 คน แยกเป็นชาย  4,229 คน หญิง 4,384 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 216.14 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  2562)
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 นาถ่อนทุ่ง 468 520 988 282
2 นาถ่อนทุ่ง 412 463 875 279
3 นาถ่อนท่า 290 295 585 204
4 หัวขัว 123 131 254 72
5 โพนบก 196 188 384 129
6 ดงยอ 496 466 962 255
7 ดงยอใต้ 466 524 990 293
8 ดงก้อม 215 237 452 123
9 ดงป่ายูง 350 332 682 160
10 หนองหญ้าม้า 330 323 653 177
11 หนองบัวโค้ง 85 102 187 51
12 นาถ่อนเหนือ 305 315 620 200
13 นาถ่อนใต้ 173 196 369 122
14 นาถ่อน 320 292 612 185
  รวม 4,229 4,384 8,613 2,532
             
               ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 นาถ่อนทุ่ง 466 522 988 279
2 นาถ่อนทุ่ง 412 461 873 279
3 นาถ่อนท่า 267 296 583 202
4 หัวขัว 122 130 252 71
5 โพนบก 194 186 380 128
6 ดงยอ 494 463 957 254
7 ดงยอใต้ 470 525 995 292
8 ดงก้อม 214 240 454 123
9 ดงป่ายูง 350 333 683 159
10 หนองหญ้าม้า 329 325 654 176
11 หนองบัวโค้ง 88 102 190 49
12 นาถ่อนเหนือ 306 316 622 200
13 นาถ่อนใต้ 171 196 367 121
14 นาถ่อน 319 292 611 184
  รวม 4,222 4,387 8,609 2,517
             
                                ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 นาถ่อนทุ่ง 478 537 1,015 277
2 นาถ่อนทุ่ง 421 468 889 275
3 นาถ่อนท่า 288 292 580 202
4 หัวขัว 125 135 260 71
5 โพนบก 190 180 370 127
6 ดงยอ 486 459 945 253
7 ดงยอใต้ 479 530 1,009 289
8 ดงก้อม 221 242 463 122
9 ดงป่ายูง 348 333 681 157
10 หนองหญ้าม้า 333 325 658 175
             
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
11 หนองบัวโค้ง 91 100 191 48
12 นาถ่อนเหนือ 306 315 621 198
13 นาถ่อนใต้ 173 194 367 121
14 นาถ่อน 317 293 610 180
  รวม 4,256 4,403 8,659 2495
             
                    ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 นาถ่อนทุ่ง 483 538 1,021 273
2 นาถ่อนทุ่ง 429 476 905 270
3 นาถ่อนท่า 287 289 576 197
4 หัวขัว 128 137 265 70
5 โพนบก 188 179 367 124
6 ดงยอ 490 460 950 252
7 ดงยอใต้ 474 524 998 287
8 ดงก้อม 218 237 455 121
9 ดงป่ายูง 348 338 686 155
10 หนองหญ้าม้า 326 321 647 172
11 หนองบัวโค้ง 92 100 192 48
12 นาถ่อนเหนือ 311 313 624 197
13 นาถ่อนใต้ 160 199 359 120
14 นาถ่อน 323 293 616 178
  รวม 4,257 4,404 8,661 2,464
                    ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 นาถ่อนทุ่ง 492 540 1,032 271
2 นาถ่อนทุ่ง 439 479 918 268
3 นาถ่อนท่า 271 291 562 192
4 หัวขัว 130 137 267 70
5 โพนบก 189 176 365 123
6 ดงยอ 488 454 942 250
7 ดงยอใต้ 484 519 1,003 283
8 ดงก้อม 221 233 454 119
9 ดงป่ายูง 341 338 679 154
10 หนองหญ้าม้า 331 329 660 172
11 หนองบัวโค้ง 87 100 187 47
12 นาถ่อนเหนือ 312 310 622 193
13 นาถ่อนใต้ 163 197 360 117
14 นาถ่อน 318 297 616 177
  รวม 4,267 4,400 8,667 2,436
 
               เปรียบเทียบจำนวนประชากร
หมู่ที่ หมู่บ้าน ธ.ค. 2558 (คน) ธ.ค. 2559 (คน) ธ.ค. 2560 (คน) ธ.ค. 2561 (คน) พ.ค.2562 (คน)
1 นาถ่อนทุ่ง 1,032 1,021 1,015 988 988
2 นาถ่อนทุ่ง 918 905 889 873 875
3 นาถ่อนท่า 562 576 580 583 585
4 หัวขัว 267 265 260 252 254
5 โพนบก 365 367 370 380 384
6 ดงยอ 942 950 945 957 962
7 ดงยอใต้ 1,003 998 1,009 995 990
8 ดงก้อม 454 455 463 454 452
9 ดงป่ายูง 679 686 681 683 682
10 หนองหญ้าม้า 660 647 658 654 653
11 หนองบัวโค้ง 187 192 191 190 187
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ธ.ค. 2558 (คน) ธ.ค. 2559 (คน) ธ.ค. 2560 (คน) ธ.ค. 2561 (คน) พ.ค.2562 (คน)
12 นาถ่อนเหนือ 622 624 621 622 620
13 นาถ่อนใต้ 360 359 367 367 369
14 นาถ่อน 616 616 610 611 612
  รวม 8,667 8,661 8,659 8,609 8,613
 
 
 

 
 
          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
 
  ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 832 813 ต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 2,852 2,767 มากกว่า 18 – 60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 540 797 60 ปี ขึ้นไป
รวม 4,224 4,377  
               ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562
 
4. สภาพทางสังคม
           4.1 การศึกษา
               โรงเรียนประถมศึกษา   7   แห่ง ได้แก่
                   1.โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล                 จำนวนนักเรียนประมาณ              156  คน
          2.โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร               จำนวนนักเรียนประมาณ               52   คน
          3.โรงเรียนบ้านดงยอ                          จำนวนนักเรียนประมาณ              127   คน
          4.โรงเรียนบ้านดงป่ายูง                       จำนวนนักเรียนประมาณ               47   คน
          5.โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร       จำนวนนักเรียนประมาณ               36   คน
          6.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า                 จำนวนนักเรียนประมาณ               78   คน
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ข้อมูล ณ วันที่ 11  มิถุนายน 2562
               โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แห่ง ได้แก่
          1.โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา                     จำนวนนักเรียนประมาณ              467   คน
ที่มา : โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  7  แห่ง ได้แก่
                                                                   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อนทุ่ง หมู่ที่ 1                   จำนวนนักเรียนประมาณ                                       18    คน
                   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อนทุ่ง หมู่ที่ 12       จำนวนนักเรียนประมาณ     19    คน
                   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยอ                      จำนวนนักเรียนประมาณ     28    คน
                   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงก้อม                    จำนวนนักเรียนประมาณ     15    คน
                   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่ายูง                   จำนวนนักเรียนประมาณ     16    คน
                   6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อนท่า                จำนวนนักเรียนประมาณ     19    คน
                   7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าม้า             จำนวนนักเรียนประมาณ     12    คน
          ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
           4.2 สาธารณสุข
         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาถ่อน            1          แห่ง
         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยอ          1          แห่ง
         สถานพยาบาล                                         3          แห่ง
         ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                               1          แห่ง
 
           4.3 อาชญากรรม
                                      -ไม่มี-
           4.4 ยาเสพติด
                   ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง ในพื้นที่บ้านนาถ่อนท่าเพราะเป็นพื้นที่รอยต่อติดกับแม่น้ำโขง หรือบ้านหนองบกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
 
           4.5 การสังคมสงเคราะห์
          ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
          ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
          ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
          ๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง          
          5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
5. ระบบบริการพื้นฐาน
           5.1 การคมนาคมขนส่ง
          ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212                 สายนครพนม – อุบลราชธานี
          ถนนสายรองถนน รพช. 3013                         สายนาถ่อน – หนองยาว
          ถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีต   ประมาณ  80 %  ของถนนภายในหมู่บ้านทั้งหมด
           5.2 การไฟฟ้า
         มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  จำนวน  2,532  ครัวเรือน  
           5.3 การประปา
         มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน
           5.4 โทรศัพท์
         ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
           5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
         ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลนาถ่อน (ตั้งอยู่หมู่ที่ 14)      จำนวน     1     แห่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
          6.1 การเกษตร
         ราษฎรในตำบลส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชไร่ตามสภาพภูมิประเทศ  โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่  ยาสูบ  ยางพารา  และประกอบอาชีพอื่น ๆ และรับจ้าง
          6.2 การประมง
         ตำบลนาถ่อนไม่มีการประมง
 
            6.3 การปศุสัตว์
         ตำบลนาถ่อน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค – กระบือ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ตามครัวเรือน
 
 
           6.4 การบริการ
          บริการนวดแผนไทย                    จำนวน       1      แห่ง
          มีร้านบริการทำผมตัดผม เสริมสวย    จำนวน        9     แห่ง
          มีรีสอร์ทในพื้นที่                        จำนวน       3      แห่ง       <