โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน

พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์
ประธานกรรมการมูลนิธิ

นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
รองประธานกรรมการ

พันจ่าเอกเหล็กเพชร นันชนะ
กรรมการ

นายจัด คำมุงคุณ
กรรมการมูลนิธิ

นางไพลิน ศรีวรมย์
กรรมการมูลนิธิ

นายอัมพร ไชยมาตย์
กรรมการและเหรัญญิกฯ

นายเดช ติเล
กรรมการ

นางพรทิพา สมจันทร์
กรรมการ

นายก่าย เมาลี
กรรมการ