คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน

พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์
ประธานกรรมการมูลนิธิ

ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์
รองประธานกรรมการ

พันจ่าเอกเหล็กเพชร นันชนะ
กรรมการ

นายจัด คำมุงคุณ
กรรมการมูลนิธิ

นางไพลิน ศรีวรมย์
กรรมการมูลนิธิ

นายอัมพร ไชยมาตย์
กรรมการและเหรัญญิกฯ
เบอร์โทร : 0811178090

นายเดช ติเล
กรรมการ

นางพรทิพา สมจันทร์
กรรมการ

นายก่าย เมาลี
กรรมการ