วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

1.        วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา(Vision)

                 

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
เน้นคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชน

 

             

 

ปรัชญา

           

              สุวิชา โน ภวํ โหติ    ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

มวลมนุษย์ผู้เปรื่อง

   ปรีชา เชี่ยวแฮ

เพราะใคร่ใฝ่ศึกษา

   สิ่งรู้

รู้กิจผิดชอบหา

   เหตุสอด ส่องนา

นี่แหละบุคคลผู้

   เพียบด้วยความเจริญ

 

อักษรย่อ          น.ถ.พ.