ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

รักการทำดี  มีภาวะผู้นำ   เลิศล้ำวัฒนธรรมท้องถิ่น