ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนชาต แสงจันทร์
ครู คศ.3

นางนวลทิพย์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีฉัตรบดินทร์
ครู คศ.1