ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ (Mission)

         

          1.โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรสายสามัญและสายอาชีพ) สามารถรองรับสิทธิและโอกาสของการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น   โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการจัดการศึกษา

                2.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่ส่งผลถึงคุณภาพ  คุณธรรม และ  จริยธรรม ของผู้เรียน

                3.ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรอื่นมีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฎิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ

4.จัดและดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการจัดให้มีเอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5. จัดและดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยความคุม   กำกับ ประเมินผล  และตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน