พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ (Mission)

         

           1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพลโลกที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
            3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพที่ดี และรักการออกกำลังกาย
            4. พัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
            5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
            6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 

           1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพที่ดี และรักการออกกำลังกาย
           3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
          4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ