ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา

 

 


ประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

_________________

                                โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา...จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                                โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา......จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน

 

                                                ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

                                                                                        ชัยนาจ ศิรินุมาศ    

                                                                    (นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

ด้านคุณภาพผู้เรียน

 

30

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

5

1.1

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

0.5

1.2

มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

0.5

1.3

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

1

1.4

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1

1.5

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1

1.6

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

1

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

5

2.1

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2

2.2

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

1

2.3

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

1

2.4

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

1

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5

3.1

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว

2

3.2

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

1

3.3

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน

1

3.4

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

1

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

                 อย่างมีเหตุผล

 

4.1

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

2

4.2

นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

1

4.3

กำหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

1

4.4

มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

5

5.1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

1

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก(คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

5.2

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

1

5

5.3

ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

2

5.4

ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

1

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5

6.1

วางแผนการทำงานและดำเนินการจนเสร็จ

2

6.2

ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

1

6.3

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1

6.4

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

1

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

50

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10

7.1

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์