โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสกสรร จันทร์แดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมินตรา แสงจันทร์
ครู คศ.1

นางวาสนา พรหมจรรย์
ครู คศ.2

นางสาวจรรยมณทน์ สมอินเอก