กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเสกสรร จันทร์แดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0818725952
อีเมล์ : sek2515@hotmail.co.th

นางสุมินตรา แสงจันทร์
ครู คศ.3

นางวาสนา พรหมจรรย์
ครู คศ.2

นางสาวอโนชา วงศ์พันธ์
ครู คศ.1