ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสกสรร จันทร์แดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมินตรา แสงจันทร์
ครู คศ.1

นางวาสนา พรหมจรรย์
ครู คศ.2

นางสาวจรรยมณทน์ สมอินเอก