ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

¨   

การจัดการเรียนการสอน

 

 

ในปีการศึกษา  2553   นี้  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน  3  หลักสูตร  ดังนี้คือ

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  2551

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช  2551

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2551