หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

¨   

การจัดการเรียนการสอน

 

 

ในปีการศึกษา  2562 นี้  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน  3  หลักสูตร  ดังนี้คือ

 

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  2560

 

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช  2560

 

 

หลักสูตเรียนร่วมมินิศึกษา  พุทธศักราช  2560