ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ไชยคราม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท แสงสว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ดวงลาปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528- 2538
ชื่อ-นามสกุล : นางพูนสิน ประคำมินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ พรหมจอม
ตำแหน่ง : ผ้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ พลตระกรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ย.44 - 30 ก.ย.52
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เจตนัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กพ. 53 ถึง 18 พย.57
เบอร์โทรศัพท์ : 0892577999
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ย. 57 - 30 พ.ค.61
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สุมิตร แวงโสธรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน