โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ไชยคราม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท แสงสว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ดวงลาปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528- 2538
ชื่อ-นามสกุล : นางพูนสิน ประคำมินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ พรหมจอม
ตำแหน่ง : ผ้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ พลตระกรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ย.44 - 30 ก.ย.52
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เจตนัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 18 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบัน