บุคลากรสนับสุนน

นายพรักษ์ ลุนลา
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0885416672

นายขุนทึง เสนารัตน์
พนักงานทำความสะอาด

นางผ่องใส คำเถื่อน
พนักงานทำความสะอาด