คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0981526243
อีเมล์ : sumittwang@gmail.com

นางสาวศิริสุดา แก้วมณีชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0857434491
อีเมล์ : sirisuda.ntp@gmail.com