ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวรุ่งทิวา บุญมา ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:35   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นายพันกร ปุ่มลัด ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:34   อ่าน 152 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นายวชิรพัชร ศรีนอ ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:32   อ่าน 165 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นายสุนันท์ บุญก้อน ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:31   อ่าน 198 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวญาณิศา ศรีทอง ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:29   อ่าน 138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวจุฑามาศ ทองมา ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:28   อ่าน 152 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวปิยะฉัตร ทองออน ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:26   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาววิชชุดา พวงนิล ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:25   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นายผดุงเกียรติ ทัพขวา ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:23   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาววิชชุดา พวงนิล ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:20   อ่าน 169 ครั้ง