ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวรุ่งทิวา บุญมา ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:35   อ่าน 252 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นายพันกร ปุ่มลัด ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:34   อ่าน 226 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นายวชิรพัชร ศรีนอ ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:32   อ่าน 237 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นายสุนันท์ บุญก้อน ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:31   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวญาณิศา ศรีทอง ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:29   อ่าน 206 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวจุฑามาศ ทองมา ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:28   อ่าน 221 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวปิยะฉัตร ทองออน ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:26   อ่าน 251 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาววิชชุดา พวงนิล ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:25   อ่าน 215 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นายผดุงเกียรติ ทัพขวา ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:23   อ่าน 220 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาววิชชุดา พวงนิล ม.6/1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,10:20   อ่าน 236 ครั้ง