ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานสอน
ชื่ออาจารย์ : นายศุภวิชญ์ ผาทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2564,08:28  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีฉัตรบดินทร์ มะลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:26  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา อินทรีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:24  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนรารัตน์ บรรเลง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:23  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอโนชา วงศ์พันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:21  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพงษ์ ไชยมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:20  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญชยา เจียมจังหรีด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:19  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวาสนา พรหมจรรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:18  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพิจิตร หารบัวคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:16  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม ศึกษาดูงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนวลทิพย์ ธงวาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:16  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..